YOKOHAMA RUN & BICYCLE!
est
TATSURO TAKAGI
YASUSHI WATADA
YODO KAKUZEN
GENTA KONISHI
KENJI YONEMARU
NOBUHIRO SASABE
TAKAYUKI KIYAMURA
MINORU SUZUKI
TAKEO NOGUCHI
et vous!!

Mr. Watada and Mr. Noguchi Mr. Takagi